Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono 17 spotkań z lokalnymi liderami opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na spotkaniu zostały zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz szczegółowo została przedstawiona wizja i misja oraz cele strategiczne i operacyjne.

 Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

                                                      Gdańsk, Warszawa, Wrocław, listopad 2015 roku

 

Wprowadzenie

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono 17 spotkań z lokalnymi liderami opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami:

19.10.2015 – Głuchołazy, Paczków, powiat głubczycki, powiat prudnicki,

20.10.2015 – Głubczyce, Łambinowice, Nysa, Prudnik

21.10.2015 – Branice, Korfantów, Lubrza, Skoroszyce

22.10.2015 – Biała, Kietrz, Otmuchów, powiat nyski

28.10.2015 – Grodków

Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na spotkaniu zostały zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz szczegółowo została przedstawiona wizja i misja oraz cele strategiczne i operacyjne. Uczestnikom zostały również rozdane merytoryczne materiały pomocnicze w postaci zadań priorytetowych.

Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje uwagi podczas prezentacji poszczególnych elementów Strategii. Na koniec spotkania został również przewidziany czas na dyskusję. Osoby, które wolałby zgłosić uwagę podczas spotkania w formie pisemnej miały także taką możliwość, dzięki przygotowanym papierowym formularzom zgłaszania uwag.

Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, który znajduje się poniżej.

Agenda spotkań w ramach konsultacji społecznych

Czas

Działanie

35’

 1. Informacje nt. projektu i Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 2. Metody konsultacji

 3. Konsultacje dokumentu cz. 1

 • Przebieg prac nad strategią

 • Części składowe dokumentu

10’

Przerwa kawowa

35’

Konsultacje dokumentu cz. 2

 • Misja, wizja

 • Cele strategiczne i operacyjne

 • Dyskusja

10’

Podsumowanie i zakończenie spotkania 

Uwagi i sugestie zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych

Uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań zostały zebrane i uwzględnione w niniejszym raporcie. Poniżej znajduje się zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii. Wszystkie proponowane zmiany i sugestie zostały wprowadzone do dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020.

Tabela Uwagi i sugestie odnośnie do treści Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020

Lp.

Zapis Strategii

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Głuchołazy

1

1.2. Wsparcie na rynku pracy osób kończących edukację, w tym promowanie zachowań przedsiębiorczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Propozycja dodania dodatkowych zadań priorytetowych

1.2.4. Zwiększenie nadzoru urzędów pracy nad pracodawcami w zakresie prowadzenia staży (w zakresie prowadzenia odpowiedniego programu stażu) oraz zatrudniania po odbytym stażu.

1.2.5. Zwiększenie weryfikacji osób przyjmowanych na staż w celu sprawdzenia ich motywacji, intencji, wymagań co do stażu.

2

Aktywizacja społeczna osób starszych, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych

Propozycja dodania zadania priorytetowego

4.1.19. Zapewnienie dostosowane transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (np. bus, autobus).

 

3

Poprawa jakości komunikacji publicznej

Propozycja uzupełnienia zadania o zapewnienie odpowiednich warunków transportowych dla osób niepełnosprawnych

Poprawa jakości komunikacji publicznej i dostosowanie taboru do osób niepełnosprawnych

4

4.2. Wysoki poziom zachowania i wykorzystania zasobów przyrodniczych.

 

4.2. Wysoki poziom zachowania i wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

działania:

ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego i jego promocja

rewitalizacja, modernizacja, adaptacja zabytków do nowych funkcji

 

5

5.2. Zwiększony poziom wykorzystania zasobów lokalnych do rozwoju gospodarki, w tym rolnictwa i przetwórstwa.

 

 

5.2. Zwiększony poziom wykorzystania zasobów lokalnych do rozwoju gospodarki, w tym rolnictwa i przetwórstwa oraz turystyki.

Paczków

6

0.1.5 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w zakresie prowadzonych działalności

 

Umieścić powyżej jako 0.1.1

 

7

Cel strategiczny nr 3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym poprzez wsparcie rodzin w procesie wychowania isocjalizacji

Przy celach i priorytetach nr 3 brakuje treści związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej (działań pomocowych, prewencyjnych)

 

8

4.2.4 Rozwój ekonomii

O jaki rozwój ekonomii chodzi? Czy o ekonomię ogólną czy ekonomię społeczną? Prośba o doprecyzowanie zapisu.

 

9

4.1.10 Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych

4.1.9 Organizacja zajęć dla osób bezrobotnych

 

 

O jakiego rodzaju zajęciach jest tutaj mowa? Prośba o doprecyzowanie zapisu.

 

10

4.2. Aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób w wieku 45+/50+ oraz osób niepełnosprawnych

Potrzeby muszą odpowiadać realiom. To, że aktywizacja jest nie spowoduje że te osoby uzyskają pracę. Aktywizacja jako skutek potrzeb. Pod konkretne potrzeby powinna następować aktywizacja.

 

Uwagi/wnioski

W części strategicznej brakuje odniesienia do mieszkań chronionych (np. cel 4)

Powiat głubczycki

Uczestnicy spotkania w powiecie głubczyckim, nie zgłosili żadnych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii.

 

Powiat prudnicki

11

Cele strategiczne i operacyjne

Brakuje podkreślenie w celach strategicznych i operacyjnych spraw dotyczących seniorów (np. cała sfera silver economy).

Należy kwestie dotyczące osób starszych podnieść do rangi celu strategicznego, ponieważ jest to jeden z najważniejszych problemów województwa opolskiego

Ująć kwestie dotyczące osób starszych na poziomie celu strategicznego.

Ująć całą sferę silver economy w celach operacyjnych odnoszących się do osób starszych

Uwzględnić kwestie dotyczące opieki/zaopiekowania i usług medycznych dedykowanych osobom starszym

12

Cel strategiczny 3 oraz cel operacyjny 3.1.

Cel operacyjny 3.1. ma identyczną treść jak cel strategiczny 3.

Należy dokonać takiej zmiany treści celu operacyjnego 3.1., aby nie powielał on zapisów celu strategicznego 3.

Głubczyce

Uczestnicy spotkania w Głubczycach, nie zgłosili żadnych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii.

 

Łambinowice

13

cel strategiczny 2. Rozwój atrakcyjności społeczno-kulturowej oraz gospodarczej regionu poprzez zwiększanie kapitału społecznego

Zastąpić słowo zwiększenie bardziej „ludzkim” słowem

Myśleliśmy o wzmocnieniu, podniesieniu

14

1.1.1. Rozwój ekonomii społecznej

Uszczegółowić o który aspekt ekonomii społecznej chodzi.

Spółdzielnie socjalne

15

4.1.2 Rozwój ekonomii

 

Uszczegółowić o jaką ekonomię chodzi

 

16

4.2.4 Rozwój ekonomii

Ta sama uwaga co powyżej

 

17

3.1.1. Modernizacja i budowa nowych placówek zapewniających instytucjonalną opiekę nad dziećmi do lat 3

3.1.2. Modernizacja i budowa nowych placówek zapewniających instytucjonalną opiekę nad dziećmi między 4 a 6 rokiem życia

Powinno być między 3 a 6 r.ż.

 

Nysa

18

Cel operacyjny 1.3

Zagadnienia związane z tym celem powinny być mocno zaakcentowane w dokumencie Strategii. To są priorytety, największa przyszłość. Ważne jest prowadzenie ciągłego dialogu z przedsiębiorcami

 

19

2.3.2

Powinno być segregowanie odpadów a nie śmieci

 

20

2.3.8

Powinno być: utylizacji odpadów niebezpiecznych, zużyty sprzęt RTV-AGD

 

21

3.3.1

Opieka perinatalna? Co to jest? Chyba powinno być opieka pediatryczna

 

22

3.1.1

Tutaj warto dodać o utworzeniu terenów rekreacyjnych/oferty dla dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju psycho-fizycznego, ze zwróceniem uwagi na ich bezpieczeństwo

 

23

3.1.1.

Dodać: stworzenie kompleksowego planu oferty dla dzieci i młodzieży opracowanej we współpracy z publicznych jednostkami i NGOsami

 

24

4.3

Należy dodać o dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci

 

25

4.2.1, 4.2.2.

Wniosek o rozszerzenie grup wiekowych

 

26

4.2.2.

Kursy pod kątem zapotrzebowania rynku pracy – prowadzone przez dobre szkoły zawodowe. W ten sposób zwracamy też uwagę na jakość kształcenia zawodowego

 

27

4.1.6.

Promocja zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury

 

28

2.2.

Należy zwrócić uwagę na działalność obecnych NGO i umożliwienie im dalszej pracy, rozwoju.

 

Pytania:

 • Co ma wspólnego zdrowe żywienie z ekologią (pkt. 2.3.7)?

Uwagi/wnioski:

 • W celu strategicznym nr 3 nie wzięto pod uwagę rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży. Istnieją miejsca w Nysie, które nadają się na utworzenie atrakcyjnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

 • Potrzebna jest szeroka opieka dla dzieci w godzinach popołudniowych, szczególnie w kontekście mowy o elastycznym czasie pracy, który teraz jest taki modny.

 • Istotne jest aby system ścieżek i tras rowerowych był ciągły, połączony. Obecnie są to fragmenty tras niepołączone ze sobą, co sprawia zagrożenie dla użytkowników. Oprócz budowy ścieżek rowerowych potrzebna jest informacja nt. temat – mapy tras.

 • Stawianie na turystykę nie służy jedynie przyjeżdżającym. Z takiej infrastruktury będą korzystać też mieszkańcy: dzieci, młodzież, seniorzy (np. ścieżki rowerowe)

 • Brakuje punktu: rozwój infrastruktury dla dzieci niepełnosprawnych i poradnictwa/wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi

 

Prudnik

29

Cel operacyjny 3.1.

brzmi tak samo, jak cel strategiczny 3. Należy to zmienić.

 

 

Uwagi/wnioski:

 • Wizja jest zbyt rozbudowana – czy nie można jej jakoś skrócić?

 • Misję można zaakceptować.

Branice

Uczestnicy spotkania w Branicach, nie zgłosili żadnych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii.

Korfantów

Uczestnicy spotkania w Korfantowie, nie zgłosili żadnych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii.

Lubrza

Uwagi/wnioski:

- wizja jest zbyt rozbudowana, należy pomyśleć o jej skróceniu,

- należy pomyśleć o uwzględnieniu na poziomie celów operacyjnych zagadnień związanych z aktywizacją osób zajmujących się/opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi (np. przewlekle chorymi), starszymi

 

Skoroszyce

30

Wizja rozwoju społecznego- mieszkańcy aktywnie partycypują … zwiększają skuteczność działania władz samorządowych w zakresie m.in. pomocy społecznej…

Niejasność zapisu. Jaki wpływ mieszkańcy mają na pomoc społeczną. Doprecyzować zapis.

 

31

2.2.2

Aktywizacja wszystkich grup społecznych: seniorów, dorosłych, dzieci oraz młodzieży - organizacja czasu wolnego poprzez atrakcyjną ofertę (zachęcić młodzież i dorosłych do udziału w zajęciach kulturalnych).

 

32.

2.2.1

Dodać „zaangażowanie w szkołach”.

 

33

3.2.1

Dodać również dostępność infrastruktury i dostosowanie oferty do odbiorców (koszty biletów dla rodziny)

 

34

3.3.

Wsparcie rodzin planujących założenie rodziny (finansowe) ale też promować wartości rodzinne wśród osób, które nie planują zakładania rodziny.

 

35

3.1.8

W czasie wakacji w małych gminach powinno działać jedno przedszkole – dostępność przedszkoli i dowozu do placówki przedszkolnej w okresie wakacji.

 

36

3.1.

Półkolonie- organizacja półkolonii w czasie wakacji (zajęcia dla dzieci i młodzieży, wypełnienie czasu wolnego w czasie wakacji)

 

37

4.1

Dodać „osoby zagrożone wykluczeniem społecznym”

 

38

4.1.3

Dodać „aktywizacja osób starszych (klub seniora)”, organizacja transportu na takie spotkania

 

39

4.1

Zbadanie potrzeb seniorów i na bazie uzyskanych wyników dostosować ofertę zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami seniorów.

 

40

4.3.2

Zapewnienie bezpłatnego wsparcia…

 

41

4.3.1

Zapewnienie bezpłatnego dostępu…

 

42

4.3

Dodać warsztaty dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

Uwagi/wnioski:

 • Eurosieroctwo- zweryfikować czy zostało uwzględnione w zapisach Strategii.

 • Uwzględnić aspekt braku mieszkań socjalnych.

 

Biała

43

cel operacyjny 3.1.

brzmi identycznie, jak cel strategiczny 3 – należy to poprawić

 

 

Uwagi/wnioski:

- wizja rozbudowana, ale ogólnie może być.

- do misji i celów nie było uwag

 

Kietrz

Uczestnicy spotkań w miejscowości Kietrz, nie zgłosili żadnych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii.

 

Otmuchów

44

Cel operacyjny 2.4: Wspieranie integracji społecznej i różnorodności kulturowej z uwzględnieniem interesów mniejszości narodowych

Nie u wszystkich Partnerów występują mniejszości narodowe.

Cel operacyjny 2.4: Wspieranie integracji społecznej i różnorodności kulturowej z uwzględnieniem interesów mniejszości narodowych na terenach ich występowania

45

Cel operacyjny 3.4: Rozwój infrastruktury oświaty i poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz przedszkolnego

Kształcenie występuje w przedszkolach tylko częściowo (np. lekcje angielskiego w pięciolatkach)

Cel operacyjny 3.4: Rozwój infrastruktury oświaty i poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz opieki przedszkolnej

46

Cel operacyjny 4.3: Rozwój infrastruktury pomocy społecznej, w tym dostęp do usług pomocy psychologicznej, pomocy prawnej oraz terapeutycznej

Dopełniacz „dostępu”

Cel operacyjny 4.3: Rozwój infrastruktury pomocy społecznej, w tym dostępu do usług pomocy psychologicznej, pomocy prawnej oraz terapeutycznej

Powiat nyski

47

1.3.1 Utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego

 

Dodać utworzenie nowych i wspieranie dotychczas dobrze działających/prosperujących kierunków kształcenia zawodowego

 

48

1.2.1 Wsparcie dla tworzenia nowych przedsiębiorstw

 

Dodać wsparcie dla tworzenia nowych i istniejących, dobrze prosperujących przedsiębiorstw

 

49

2.3.3 Wsparcie dla modernizacji ogrzewania mieszkań i wykorzystania do tego celu energii odnawialnej

 

Zamiana słowa ”mieszkań” na „lokali”

 

50

4.1. Aktywizacja społeczna osób starszych, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych

Zamienić „bezrobotnych” na zagrożonych „wykluczeniem”.

 

51

4.1.14. Rozbudowa infrastruktury ułatwiającej poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo

Dodać „poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym” (usunąć „ruchowo”)

 

52

4.1. Aktywizacja społeczna osób starszych, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych

Dodać zadanie: organizacja zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem

 

Grodków

Uwagi/wnioski:

 • pojawiły się CZTERY IDENTYCZNE uwagi na formularzu zgłaszania uwag. Uwagi dotyczą celu strategicznego 4, cel operacyjny 4.3. Treść uwagi odnosi się do dodania zadania, które będzie miało na celu powstanie Domu Dziennego Pobytu w każdej gminie, która takiego domu nie posiada.

 • brakuje większego zaakcentowania działań na rzecz osób starszych (np. Domy Dziennego Pobytu, aktywizowanie kulturalne osób starszych, imprezy dedykowane osobom starszym)

 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020