Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Partnerstwo Nyskie 2020 zostało zawarte przez 14 gmin i 3 powiaty południowo-zachodniej Opolszczyzny. To inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:
1) wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
2) wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
3) wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
4) propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.

Zgodnie z harmonogramem realizacji wspólnego projektu Lider Partnerstwa – Gmina Nysa - przeprowadziła postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia poszczególnych wykonawców:
1. dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, dla poniższych działań
2. informacji i promocji,
3. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
4. Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
5. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
6. Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.


W lipcu 2014r. zawarto umowy z wykonawcami poszczególnych działań informacji i promocji projektu. Opracowano identyfikację graficzną oraz utworzono stronę internetową projektu pod nazwą www.partnerstwo-nyskie2020.pl
Na przełomie września i października zostały zawarte umowy z wykonawcami poszczególnych dokumentów strategicznych. W tym czasie przeprowadzono również szeroko rozumianą kampanię, informującą o planowanej konferencji w dniu 21 października 2014r.

Celem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców wykorzystano różne źródła przekazu: stronę internetową projektu, strony internetowe poszczególnych Partnerów, prasę i radio.
21 października 2014r. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn.: „Partnerstwo Nyskie 2020”.
W konferencji uczestniczyły władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, przedstawiciele wielu instytucji publicznych regionu, w tym Euroregionu Pradziad, instytucje otoczenia biznesu, organizacji społecznych, sektora kultury, turystyki, polityki społecznej, oświaty oraz mieszkańcy i młodzież z głubczyckich szkół.
Na konferencji Burmistrz Nysy Jolanta Barska przedstawiła ideę projektu i jego celów. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski omówił genezę i ideę partnerstw w Polsce, natomiast Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego Irena Sapa przybliżyła zakres realizowanego projektu oraz istotę 4 strategii opracowanych dla Obszaru Funkcjonalnego. Krótkie prezentacje wygłosili również Wykonawcy poszczególnych strategii.
Podsumowaniem konferencji był wykład o tematyce „JST - jako lider, partner oraz inicjator. Różne role samorządu w działaniach na rzecz poprawy standardu usług oraz poprawy jakości zarządzania. Formalno-prawny a nieformalny wymiar działań partnerstw JST oraz partnerstw międzysektorowych.”
Konferencja inaugurująca projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” miała na celu poinformowanie mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego o rozpoczęciu realizacji projektu, przybliżeniu jego głównego celu, którym jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym oraz zaproszenie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rozpoczynającym się procesie konsultacji społecznych poszczególnych dokumentów strategicznych.
W IV kwartale 2014r. i w I kwartale 2015r. prowadzone będą działania konsultacyjne przez Wykonawców poszczególnych strategii.
Etap diagnostyczny będzie miał na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego i uzyskanie od nich odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankietowym. Uzyskane w ten sposób informacje stanowić będą punkt wyjścia do prac nad strategiami. Działania te mają swoim zasięgiem objąć możliwie szeroki zakres odbiorców dla zapewnienia wymaganego poziomu kompleksowości opracowywanych dokumentów. W tym celu w ramach:
• Strategii Rozwoju OF PN 2020 - zostanie przeprowadzonych łącznie 960 ankiet/wywiadów,
• Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020 - zostanie przeprowadzonych łącznie 800 ankiet/wywiadów,
• Strategii Rynku Pracy OF PN2020 - zostanie przeprowadzonych łącznie 800 ankiet/wywiadów,
• Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020 - zostanie przeprowadzonych łącznie 800 ankiet/wywiadów,
W etapie diagnostycznym zostanie przeprowadzonych łącznie 3360 ankiet/wywiadów.
W dalszej kolejności do konsultacji przekazane zostaną projekty dokumentów strategicznych. Ma to na celu weryfikację ich treści, w szczególności w świetle postulatów z wcześniejszego etapu konsultacji tzw. diagnostycznego. Umożliwi to nadanie ostatecznego kształtu produktom projektu i pozwoli na ich pełniejsze wykorzystanie w następnych latach funkcjonowania partnerstwa.

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020