Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Rozpoczyna się II etap konsultacji społecznych – opracowywanie wizji, misji i celów strategicznych. W ramach tego etapu, zarówno dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020), jak i dla strategii sektorowych: Strategii Rozwoju Transportu, Strategii Rynku Pracy oraz Strategii Rozwoju Społecznego przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców, spotkania i warsztaty oraz badania Delphi. Ten etap konsultacji społecznych rozpoczyna się w marcu 2015 roku i zakończy w czerwcu 2015 roku.

Konsultacje społeczne są prowadzone przez cały okres opracowywania każdej ze Strategii. Celem procesu konsultacji jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, liderami opinii oraz włączenie ich w pracę nad dokumentami na każdym z etapów. Dzięki pozyskaniu informacji od mieszkańców OF PN2020, możliwe jest uczynienie Strategii jak najbardziej zakorzenioną w rzeczywistości oraz użyteczną dla odbiorców.

W trakcie II etapu konsultacji u każdego z Partnerów odbędą się trzy tury spotkań (dla każdej z 4 Strategii osobno – w każdej gminie i powiecie odbędzie się łącznie 12 spotkań):

-badania fokusowe z udziałem kluczowych interesariuszy Strategii (przedstawicieli instytucji  publicznych, organizacji społecznych, liderów opinii),
-spotkania warsztatowe z przedsiębiorcami, lokalnymi liderami opinii, przedstawicielami organizacji  społecznych,
-spotkania warsztatowe z udziałem mieszkańców.

Spotkania mają charakter otwarty – zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane rozwojem Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Dodatkowo zaproszenia zostaną skierowane mailowo oraz pocztą.

Harmonogram spotkań fokusowych zostanie niebawem opublikowany na stronie internetowej Partnerstwa Nyskiego 2020.

Badanie ankietowe z mieszkańcami będzie przeprowadzane telefonicznie (ankieter przeprowadza wywiad w trakcie rozmowy telefonicznej) oraz papierowo (respondenci samodzielnie bądź przy wsparciu ankietera wypełniają ankietę papierową).

Do udziału w badaniu Delphi zaproszeni zostaną liderzy opinii oraz eksperci z zakresu dziedzin, których dotyczą poszczególne Strategie. Badanie będzie przeprowadzane on-line – udział w nim będzie można wziąć poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020). Po podsumowaniu ankiety, te same osoby zostaną poproszone o odniesienie się do wyników badania.

Badania przeprowadzane w trakcie II etapu konsultacji społecznych posłużą poszerzeniu informacji zdobytych podczas I etapu, czyli tworzenia diagnozy. Respondenci oraz uczestnicy spotkań będą proszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. wizerunku OF PN2020, oczekiwań i potrzeb mieszkańców wobec OF PN2020, możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi (w tym współpracy transgranicznej z Republiką Czeską), tendencje demograficznych i migracyjnych.

Efektem konsultacji będzie opracowanie wizji, misji i celów strategicznych dla każdej ze Strategii. Wizja przedstawiać będzie pożądany obraz PN2020. Misja stanowić będzie deklarację określającą koncepcję działania oraz zobowiązania interesariuszy. Z kolei cele strategiczne odpowiedzą na pytania, jak ma funkcjonować i w jakim kierunku ma się rozwijać PN2020.

Zachęcamy do udziału we wszystkich formach konsultacji dla każdej ze Strategii – dzięki aktywnemu udziałowi w spotkaniach i badaniach mogą się Państwo stać współtwórcami tych ważnych dokumentów.

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020