Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

 

Kierownik Zespołu ds.Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020: 
Daniel Palimąka- Członek Zarządu Powiatu Nyskiego


Wykonawca Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego OF PN2020:
Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD PAWEŁ OPAŁKA Nysa

 
Cel opracowania Koncepcji transportu:

Celem opracowania Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego jest poprawa sytuacji w obszarze transportu publicznego poprzez podniesienie jakości usług dzięki dogodnym przesiadkom pomiędzy komunikacją regionalną, podmiejską oraz miejską (kolejową oraz autobusową), zwiększenie dostępności komunikacyjnej Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej, logistycznej i turystycznej), poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie OF PN2020 poprzez wprowadzenie proekologicznych rozwiązań systemu zintegrowanego transportu publicznego.Koncepcja ma stanowić podstawę decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu transportu OF PN2020.


Terytorium Koncepcji transportu:

Koncepcja obejmuje terytorium Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 (OF PN2020),w skład którego wchodzą :

1. 3 powiaty: Nyski, Prudnicki, Głubczycki

2. 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa), Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik,Skoroszyce


Zakres Koncepcji transportu:

1. Budowa węzła przesiadkowego w Nysie i w Prudniku wg.zakresu określonego w zał. Nr 1.

2. Przebudowa dworców autobusowych w miejsowościach : Branice, Głuchołazy, Grodków, Otmuchów, Paczków, Prudnik i Skoroszyce wg.zakresu w zał. Nr 2.

3. Koncepcja budowy zatok autobusowych zlokalizowanych w miejscowościach wg.zakresu w zał. Nr 3.

4. Budowa wiat przystankowych montowanych lub budowanych na terench wiejskich i miejskich OF PN2020.

5. Analiza stanu technicznego ciągów komunikacyjnych OF PN2020 stanowiących sieć powiązań transportowych niezbędnych dla funkcjonowania zintegrowanego systemu transportowego wraz z określeniem robót budowlanych koniecznych do wykonania.

6. Dostosowanie dróg dojazdowych, dróg rowerowych, ciągów pieszych, parkingów, zieleni, ławek, koszy, wyświetlaczy informacji pasażerskiej, automatów biletowych, sanitariatów itp.

7. Stała współpraca z wykonawcą Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020 w celu zapewnienia ciągłości Koncepcji z tym opracowaniem. Opracowaniu Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego będzie towarzyszyć przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych wraz z konsultacjami społecznymi.

 


Do pobrania:

Załącznik SIWZ [pdf]

-streszczenie dokumentu SIWZ zawierające najważniejsze elementy Koncepcji transportu (wizja, misja, cele strategiczne, kierunki rozwoju, priorytety) wykorzystywane w ramach działań informacyjno-promocyjnych, zaprezentowane w sposób przystępny i ciekawy dla odbiorców, tj. mieszkańców OF PN2020

 

Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy "Centrum Przesiadkowe" str. 23 w SIWZ

 

Załącznik nr 2 - Zakres rzeczowy "Dworce" str. 24 w SIWZ

Załącznik nr 3 - Zakres rzeczowy "Zatoczki" str. 26 w SIWZ

 

 

 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020